Follow

Submissions from 2024

PDF

Recent Advance in Electrochemical Dehalogenative Deuteration, Pengfei Li, Guangsheng Kou, Liping Qi, and Youai Qiu

PDF

Recent Advances in Solar Photo(electro)catalytic Nitrogen Fixation, Jun-Bo MA, Sheng LIN, Zhiqun LIN, Lan SUN, and Chang-Jian LIN

Submissions from 2023

PDF

Comparison of Ligands in Palladium-Catalyzed Electrochemical Allyl 4-Pyridinylation, Weijie Ding, Chunhui Yang, Zhongtao Feng, Shirong Lu, and Xu Cheng

PDF

Nickel-Catalyzed α-Arylation of α-Cyanoacetates Enabled by Electrochemistry, Zi-Meng Li, Zhang-Jian Li, Anat Milo, Ping Fang, and Tian-Sheng Mei

PDF

Stability of a Solid Oxide Cell Stack under Direct Internal-reforming of Hydrogen-blended Methane, Yafei Tang, Anqi Wu, Beibei Han, Hua Liu, Shanjun Bao, Wanglin Lin, Ming Chen, Wanbing Guan, and Subhash C. Singhal

PDF

Confirmation of Anomalous-Heat Report, Steven B. Krivit and Melvin H. Miles

PDF

Micropatterning and Functionalization of Single Layer Graphene: Tuning Its Electron Transport Properties, Miaomiao Cui, Lianhuan Han, Lanping Zeng, Jiayao Guo, Weiying Song, Chuan Liu, Yuanfei Wu, Shiyi Luo, Yunhua Liu, and Dongping Zhan

PDF

Molybdenum Disulfide and Carbon Nanotubes Composite Electrode for Electrochemical Conversion of Salinity Gradient Energy, Jia-Jun Li, Wei-Bin Zhang, Xin-Yu Liu, Jing-Lei Yang, Yi Yin, Ze-Qin Yang, and Xue-Jing Ma

PDF

Electrochemical Synthesis of Aryl-substituted Benzothiophenes and Phenanthrenes Using Benzenediazonium Salts as the Aryl Radical Precursors, Liyuan Lan, Yangye Jiang, R. Daniel Little, and Chengchu Zeng

PDF

Rational Design of Heterostructured Nanomaterials for Accelerating Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction Kinetics in Alkaline Media, Hai-Bin Ma, Xiao-Yan Zhou, Jia-Yi Li, Hong-Fei Cheng, and Ji-Wei Ma

PDF

Automated Workflow for Redox Potentials and Acidity Constants Calculation from Machine Learning Molecular Dynamics, Feng Wang and Jun Cheng

PDF

Electrocatalytic Cyclopropanation of Active Methylene Compounds, Liang-Hua Jie and Hai-Chao Xu

PDF

Measurements of Rate Constant for Electrode Reactions, Lianhuan Han, Jiayao Guo, and Miaomiao Cui

PDF

Monodispersed Cu-TCPP/Cu2O hybrid microspheres: a superior cascade electrocatalyst towards CO2 reduction to C2 products, Zi-xuan Wan, Aidar Kuchkaev, Dmitry Yakhvarov, and Xiong-wu Kang

PDF

Joint Time-frequency Analysis: Taking Charge Penetration Depth and Current Spatial Distribution in the Single Pore as an Example, Wang Nan, Huang Qiu-An, Li Weiheng, Bai Yuxuan, and Zhang Jiujun

PDF

The Determination of PZC and Differential Capacitance Curve of Platinum-Alkaline Polymer Electrolyte Interfaces, Chen-Xi Liu, Ze-Ping Zou, Mei-Xue Hu, Yu Ding, Yu Gu, Shuai Liu, Wen-Jing Nan, Yi-Chang Ma, Zhao-Bin Chen, Dong-Ping Zhan, Qiu-Gen Zhang, Lin Zhuang, Jia-Wei Yan, and Bing-Wei Mao