•  
  •  
 

Most Popular Papers *

PDF

Nitrogen-Doped Graphite Felt on the Performance of Aqueous Quinone-Based Redox Flow Batteries
Heng Zhang, Li-Xing Xia, Shan Jiang, Fu-Zhi Wang, and Zhan-Ao Tan

PDF

Stability of a Solid Oxide Cell Stack under Direct Internal-Reforming of Hydrogen-Blended Methane
Ya-Fei Tang, An-Qi Wu, Bei-Bei Han, Hua Liu, Shan-Jun Bao, Wang-Lin Lin, Ming Chen, Wan-Bing Guan, and Subhash C. Singhal

PDF

An In-Situ Raman Spectroscopic Study on the Interfacial Process of Carbonate-Based Electrolyte on Nanostructured Silver Electrode
Yu Gu, Yuan-Fei Hu, Wei-Wei Wang, En-Ming You, Shuai Tang, Jian-Jia Su, Jun Yi, Jia-Wei Yan, Zhong-Qun Tian, and Bing-Wei Mao

PDF

Electrochemical Performance of Porous Ceramic Supported Tubular Solid Oxide Electrolysis Cell
Heng-Ji Wang, Wen-Guo Chen, Zhou-Yi Quan, Kai Zhao, Yi-Fei Sun, Min Chen, and Ogenko Volodymyr

PDF

LiF-Sn Composite Modification Layer to Modify Garnet/Lithium Metal Interface
Wu Yang, Xue-Fan Zheng, Yu-Qi Wu, and Zheng-Liang Gong

PDF

Intelligent Control Based on BP Artificial Neural Network for Electrochemical Nitrate Removal
Xin-Wan Zhang, Guang-Yuan Meng, Li-Qiang Fang, Ding-ming Chang, Tong Li, Jin-Wen Hu, Peng Chen, Yong-Di Liu, and Le-Hua Zhang

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 02/19/24.