•  
  •  
 

Volume 12, Issue 4 (2006)

Articles

PDF

Fabrication and Characterization of Gadolinium Hexacyanoferrate Modified Electrode
Yan-mao SHI, Pan DU, Ping WU, Yao-ming ZHOU, and Chen-xin CAI

PDF

Synergistic Functions of Trimethl Phosphate and Vinylene Carbonate as Additives for the Li-ion Batteries
Zhi-yuan TANG, Yan-bing HE, Quan-sheng SONG, Yu-hong CHEN, Yuan-gang LIU, and Qiang LIU

PDF

Fabrication of Gold Electrode Array Based on CO_2 Laser Ablation
Wei ZHANG, Jiang-qun XIAO, and Yong-liang ZHOU

PDF

Column Thin-Layer Electrolytic Self-Regenerating Suppressor for Ion Chromatography
Wei-xiong HUANG, Rong-zong HU, Shu-chao WU, and Dan-mei PAN

PDF

Preparation and Electrochemical Characterization of Anatase TiO_2 Nanotubes
Bin CAO, Jin-wei XU, Ling-hong DING, and Wei-feng ZHANG

PDF

Electrochemical Behavior of TanshinoneⅡA and its Determination
Guang-wen LI, Xin-hua LIN, and Xiao-yan LIN