•  
  •  
 

Volume 19, Issue 6 (2013) Special Issue of Lithium-Ion Battery (Editor: Professor YANG Yong, Xiamen University)

Articles

PDF

Study on Hydrogen Bubble Template Fabrication of Porous Biomaterials Coatings by Electrochemically Induced Deposition
Hui WANG, Chang-jian LIN, ren HU, Ke-qin ZHANG, Hong-ping DUAN, and Xiang DONG

PDF

Localized Corrosion Behavior of Sensitized 304 Stainless Steel by Scanning Reference Electrode Technique
Chen-qing YE, Rong-gang HU, Rui-qing HOU, Xiao-ping WANG, Rong-gui DU, and Chang-jian LIN

PDF

Application of Synchrotron Radiation Based Electrochemical In-Situ Techniques to Study of Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries
Zheng-liang GONG, Wei ZHANG, Dong-ping LV, Xiao-gang HAO, Wen WEN, Zheng JIANG, and Yong YANG

PDF

Aqueous Solution-Evaporation Route Synthesis and Phase Structural Research of the Li-Rich Cathode Li1.23Ni0.09Co0.12Mn0.56O2 by In-Situ XRD
Chong-Heng SHEN, Shou-Yu SHEN, Zhou LIN, Xiao-Mei ZHENG, Hang SU, Ling HUANG, Jun-Tao LI, and Shi-Gang SUN

PDF

CMK-3/Sulfur Composite (CxSy) and Room-Temperature Na/S Battery
Qing ZHAO, Yu-Xiang HU, Kai ZHANG, Li-Jiang WANG, Zhan-Liang TAO, and Jun CHEN

PDF

Surface Composition Structure and Electrochemical Performance of Aluminum Doped LiFePO4
Huai-fang SHANG, Wei-feng HUANG, Wang-sheng HU, Ding-guo XIA, and Zi-yu WU

PDF

Preparation and Electrochemical Properties of Amorphous ZnSnO3/C by Hydrothermally Carbonization Method
Guo-qing FANG, Rui-xue ZHANG, Wei-wei LIU, Bing-bo XIA, Hong-dan SUN, Hai-bo WANG, Jing-jing WU, Shinko KANEKO, and De-cheng LI

Electrochemistry Meeting

Author Index

Latest and Hot Paper