•  
  •  
 

Volume 29, Issue 12 (2023)

Articles

PDF

Nitrogen-Doped Graphite Felt on the Performance of Aqueous Quinone-Based Redox Flow Batteries
Heng Zhang, Li-Xing Xia, Shan Jiang, Fu-Zhi Wang, and Zhan-Ao Tan

PDF

An In-Situ Raman Spectroscopic Study on the Interfacial Process of Carbonate-Based Electrolyte on Nanostructured Silver Electrode
Yu Gu, Yuan-Fei Hu, Wei-Wei Wang, En-Ming You, Shuai Tang, Jian-Jia Su, Jun Yi, Jia-Wei Yan, Zhong-Qun Tian, and Bing-Wei Mao

PDF

Electrochemical Performance of Porous Ceramic Supported Tubular Solid Oxide Electrolysis Cell
Heng-Ji Wang, Wen-Guo Chen, Zhou-Yi Quan, Kai Zhao, Yi-Fei Sun, Min Chen, and Ogenko Volodymyr

PDF

Intelligent Control Based on BP Artificial Neural Network for Electrochemical Nitrate Removal
Xin-Wan Zhang, Guang-Yuan Meng, Li-Qiang Fang, Ding-Ming Chang, Tong Li, Jin-Wen Hu, Peng Chen, Yong-Di Liu, and Le-Hua Zhang

Cover Designers

Zhan-Ao Tan,Beijing Advanced Innovation
Center for Soft Matter Science and
Engineering, Beijing University of
Chemical Technology,Beijing 100029
Email: tanzhanao@mail.buct.edu.cn