•  
  •  
 

Volume 14, Issue 2 (2008)

Articles

PDF

Carbon Nanotube Array Electrodes based Supercapacitors with 3.5V Working Voltage
Hao ZHANG, gao-ping CAO, Yu-sheng YANG, Zhen-nan GU, Bin XU, and Wen-feng ZHANG

PDF

Property of Organic Electrolyte in V_2O_5/C Electrochemical Capacitor
Hong WANG, Zhi-yuan TANG, Zhong-yan LI, and Xin-guo ZHUANG

PDF

Synthesis and Electrochemical Characteristics of Li[Li_(0.167)Mn_(0.583)Ni_(0.25)]O_2 Cathode Material
Ling-yan YU, Wei-hua QIU, Fang LIAN, Jia-yuan HUANG, Xao-li KANG, and Wei LIU

PDF

Electrochemical Performances of Copper/Activated Carbon Composites
Lan-ting LI, Qiang XIE, Wen YAN, Yan-yan WANG, and Wen-wen XING

PDF

Electrochemical Performance of C-LiFePO_4 by Polyaniline Doping
Wei WANG, Li-fang JIAO, and Hua-tang YUAN

PDF

Electroless-deposition Synthesis of Highly Active PtRu/C and PtRuSn/C as Anode Catalysts for DEFC
Jing ZHU, Yi SU, Hua MA, Fang-yi CHENG, Zhan-liang TAO, Jing LIANG, and Jun CHEN

PDF

Electrocatalytic Performance of Pt/C and Pt/WO_3/C Catalysts for Methanol Oxidation
Yuan-yuan CHU, Bing WU, Ya-wen TANG, Tian-hong LU, and Ying GAO

PDF

Performance of Air Breathing Direct Methanol Fuel Cell under Ambient Condition
Jian-guo LIU, Jun GU, Tao YU, Zhi-gang ZOU, and T.S ZHAO

PDF

Preparation and Catalytic Activity of Nanostructured Pd and Au-Pd Thin Films
Cui-cui QIU, Jin-tao ZHANG, Fang TIAN, and Hou-yi MA

PDF

Structure and Property of Molecular Self-assembled Membrane with Zirconium Ion
Tian-de WANG, Rong WANG, Xia-qin WU, Zhi-gang GUO, and Wei-wei JI

PDF

Influence of Assembly Force in a PEMFC under a Lifetime Test
Fan XU, Xuan CHENG, Ying ZHANG, and Qin-bai FAN

PDF

Inhibition of Amino Acids Against Steel in Hydrochloric Acid Solution
Ming-yan CHENG, Wei-ming WU, He-ming LIU, and Hai-yan DU

PDF

The Effect of Annealed Temperature On Properties of Ru-Ir-Sn Oxide Anode Coatings
Lei JI, Jun-tao WANG, Li-kun XU, Wen-bin LIU, and Gui-lin XUE

PDF

Effect of Mn~(2+) Doping on the Electrochemical Performance of LiCoPO_4
Huan-huan LI, Xiao-liang YANG, Jin-ping WEI, Zhen ZHOU, and Jie YAN

PDF

Preparation and Photoelectrochemical Properties of Fe-doped TiO_2 Nanotube Arrays
Jing LI, Lan SUN, Hui-fang ZHUANG, Cheng-lin WANG, Rong-gui DU, and Chang-jian LIN