•  
  •  
 

Volume 24, Issue 3 (2018)

Articles

PDF

DFT Study of Water Assisted Hydrogen Dissociation on Gold Nanoparticles
Jia-li CHEN, Xia-guang ZHANG, De-yin WU, and Zhong-qun TIAN

PDF

Co3(HCOO)6@rGO as a Promising Anode for Lithium Ion Batteries
Heng JIANG, Jing-min FAN, Ming-sen ZHENG, and Quan-feng DONG

PDF

Influences of FEC-based Electrolyte on Electrochemical Performance of High Voltage Cathode Material Li2CoPO4F
Zhi-gang WANG, Wei-min ZHAO, Hong-chun WANG, Min LIN, Zheng-liang GONG, and Yong YANG

PDF

Chemical Stability Investigations of Catalyst Layer in PEMFC
Yan-yan GAO, Ming HOU, Yong-yi JIANG, Dong LIANG, Jun AI, and Li-min ZHENG

PDF

Recent Progress for Fe-N-C Electrocatalysts in Alkaline Fuel Cells
Xin DENG, Heng-quan CHEN, Ye HU, and Qing-gang HE

PDF

A Study of Pulse Electrodeposition on Suppressing the Formation of Lithium Dendrite
Wen-jun GUO, Zi-qiong LI, Ruo-hao KE, Dong-fang NIU, Heng XU, and Xin-sheng ZHANG

PDF

Pt/g-C3N4 Nanosheet for Visible Light €“Induced Enhancement of the Activity for Formic Acid Electro-oxidation
Yong-rong SUN, Chun-yu DU, Guo-kang HAN, Ya-jing WANG, Yun-zhi GAO, and Ge-ping YIN

PDF

Lead Modified Nanoporous Platinum Electro-Catalysts for Formic Acid Oxidation
Yuanyuan Zhang, Qingfeng Yi, Gekunkun Zuo, Tao Zou, Xiaoping Liu, and Xiulin Zhou

PDF

Simulation of Fractal Growth on Metal Wire Electrode
Li-feng DING, Pei-yuan MAO, Jun CHENG, Yu-lan NIU, Yu-hao WEN, and Wei CHEN

PDF

Preparation and Electrochemical Performance of Ag-TiO2-MnO2 Composites
Ling-xiao ZHANG, Hui-hui ZHAO, Li-juan ZHANG, and Yu FU

Latest and Hot Paper

PDF

Latest and Hot Papers
Dong-ping ZHAN

Cover Designer

WU De-yin,Xiamen University
Email:dywu@xmu.edu.cn