•  
  •  
 

Volume 25, Issue 1 (2019) Special Issue of Next-Generation Secondary Batteries

Preface

Articles

PDF

Current Status and Prospect of Battery Configuration in Li-S System
Jia-hang CHEN, Hui-jun YANG, Cheng GUO, and Jiu-lin WANG

PDF

Recent Progress on TiO2-Based Anode Materials for Sodium-Ion Batteries
Si-tian LIAN, Jian-shuai LV, Qiang YU, Guang-wu HU, Zhuo CHEN, Liang ZHOU, and Li-qiang MAI

PDF

Recent Progress in Vanadium-Based Electrode Materials
Meng-lei SUN, Da-qi ZHANG, Jin-kui FENG, and Jiang-feng NI

PDF

Recent Progress in Key Materials for Room-Temperature Sodium-Ion Batteries
Fan-fan WANG, Xiao-bin LIU, Long CHEN, Cheng-cheng CHEN, Yong-chang LIU, and Li-zhen FAN

PDF

CVD Preparation and Application of 3D Graphene in Electrochemical Energy Storage
Yong-kang XIA, Ming-yuan GU, Hong-guan YANG, Xin-zhi YU, and Bing-an LU

PDF

Synthesis of Flower-Like Vanadium Disulfide for Lithium Storage Application
Pan LI, Jian LIU, Wei-yi SUN, Hai-xia LI, and Zhan-liang TAO

PDF

A Comparative Study of Pre-Lithiated Hard Carbon and Soft Carbon as Anodes for Lithium-Ion Capacitors
Zhao LI, Xian-zhong SUN, Wen-Jie LIU, Xiong ZHANG, Kai WANG, and Yan-wei MA

Guest Editors

Zhen Zhou,Nankai University
Email:zhenzhou@zzu.edu.cn

Quan-Feng Dong,Xiamen University
Email:qfdong@xmu.edu.cn

Cover Designer

LIU Xiang-feng,University of Chinese
Academy of Sciences
Email:liuxf@ucas.ac.cn