•  
  •  
 

Volume 26, Issue 6 (2020)

Articles

PDF

Degradation and Thermal Characteristics of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2/Graphite Lithium Ion Battery after Different State of Charge Ranges Cycling
Cun WANG, Wei-jiang ZHANG, Teng-fei HE, Bo LEI, You-jie SHI, Yao-dong ZHENG, Wei-lin LUO, and Fang-ming JIANG

PDF

Preparations and Sodium Storage Properties of Ni3S2@CNT Composite
Ming-tao DUAN, Yan-shuang MENG, and Hong-shuai ZHANG

PDF

Core-Shell Structured Ru@PtRu Nanoflower Electrocatalysts toward Alkaline Hydrogen Evolution Reaction
Xue-liang WANG, Yuan-yuan CONG, Chen-xi QIU, Sheng-jie WANG, Jia-qi QIN, and Yu-jiang SONG

PDF

Effect of Reaction Conditions on Cu⁃Catalyzed CO2 Electroreduction
Chang ZHU, Wei CHEN, Yan-fang SONG, Xiao DONG, Gui-hua LI, Wei WEI, and Yu-han SUN

PDF

Novel Electrochemical Sensor Based on Integration of Nanoporous Gold with Molecularly Imprinted Polymer for Detection of Arsenic Ion(III)
Wu-wei MA, Qi-gang CHANG, Xiong-fang SHI, Yan-bin TONG, Li ZHOU, Bang-ce YE, Jian-jiang LU, and Jin-hu ZHAO

PDF

Numerical Simulations of Current and Temperature Distribution of Symmetrical Double-Cathode Solid Oxide Fuel Cell Stacks Based on the Theory of Electric-Chemical-Thermal Coupling
Cheng-rong YU, Jian-guo ZHU, Cong-ying JIANG, Yu-chen GU, Ye-xin ZHOU, Zhuo-bin LI, Rong-min WU, Zheng ZHONG, and Wan-bing GUAN

PDF

Synergistic Effect of Dissolving O2 and Wavelength on the Photo-Assisted Anodic Deposition of CeO2 Thin Films
Tong-zheng JIN, Yu-meng YANG, Sheng-hui FAN, Guo-ying WEI, and Zhao ZHANG

PDF

Electrochemical Determination of Dopamine Based on Metal-Substituted Polyoxometalates Composites
Yi-fei XING, Na LI, Xiao-fang WEN, Hong-yan HAN, Min CUI, Cong ZHANG, Ju-jie REN, and Xue-ping JI

PDF

Pitting Behaviors of Passivated and Trans-Passivated 304 Stainless Steel
Jing SHEN, Zi-ming WANG, Da-jiang ZHENG, and Guang-ling SONG

Author Index

Latest and Hot Paper

Cover Designers

ZHU Jian-Guo,Jiangsu University
Email:zhujg@ujsedu.cn

GUAN Wan-Bing,Ningbo Institute of
Material Technology and
Engineering, Chinese Academy
of Sciences
Email:wbguan@nimte.ac.cn