•  
  •  
 

Volume 29, Issue 6 (2023) Special Issue on Interfactial Regulation and Electrochemical sensors

Preface

PDF

Preface to the Special Issue on Interfactial Regulation and Electrochemical sensors
Jing-Hong Li, Yang Tian, Yuan-Hong Xu, and Li-Min Zhang

Author Spotlight

PDF

Author Spotlight
Jing-Hong Li, Yang Tian, Yuan-Hong Xu, and Li-Min Zhang

Reviews

PDF

Metal-Organic Frameworks for Electrochemical and Electrochemiluminescent Immunoassay
Xiao-Li Qin, Zi-Ying Zhan, Sara Jahanghiri, Kenneth Chu, Cong-Yang Zhang, and Zhi-Feng Ding

PDF

Colorful “Stars” in the Dark
Chao Jing and Yi-Tao Long

Articles

PDF

Scanning Photoelectrochemical Microscopic Study in Photoinduced Electron Transfer of Supramolecular Sensitizers-TiO2 Thin Films Systems
Sheng-Ya Zhang, Min Yao, Ze Wang, Tian-Jiao Liu, Rong-Fang Zhan, Hui-Qin Ye, Yan-Jun Feng, and Xiao-Quan Lu

Guest Editors

Jing-Hong Li,Tsinghua University
Email:jhli@mail.tsinghua.edu.cn

Yang Tian,East China Normal
University
Email:ytian@chem.ecnu.edu.cn

Yuan-Hong Xu,Qingdao University
Email:yhxu@qdu.edu.cn

Li-Min Zhang,East China Normal
University
Email:lmzhang@chem.ecnu.edu.cn

Cover Designers

Xiao-Li Qin,Hunan Agricultural
University
Email:qinxl@hunau.edu.cn

Zhi-Feng Ding,Western University
Email:zfding@uwo.ca