•  
  •  
 

Volume 5, Issue 2 (1999)

Articles

PDF

Investigation of Solution Chemistry in Crevice of Carbon Steel and Its Anodic Polarization Behavior
Zhuo Chen, Cuiwei Du, Bei Cao, Yinshun Wu, Hai Yang, and Zhengrong Zhang

PDF

A Study on the Cathode Protection Potential Against Pitting Corrosion
Chunchun Xu, Youping Liu, Xiaobo Zhang, and Xuhui Zhao

PDF

The Adsorption Stability of Interface Corrosion Inhibitor
Fuxing Gan, Dihua Wang, and Jinyun Zou

PDF

Electochemical Measuments of Defective Coatingson Buried Steel Substrates
Shizhe Song, Shijiu Jin, Xiaoping Song, Yunhai Xu, and Jian Li

PDF

Study on the Microband Array Electrode_based Glucose Microsensor
Nengqin Jia, Chuijue Sun, Ling Gao, and Zongrang Zhang

PDF

Study on the Hydrogen Permeation Through Zinc Electrodeposit
Jiangli Cao, Jixun Wu, Yanping Lu, and Jie Shi

PDF

Influence of PTFE and Nafion on the UtilizationEfficiency of Pt/C Catalyst in PEMFC
Xiaoliang Cheng, Baolian Yi, Jingxin Zhang, Ming Han, and Yaguang Qiao

PDF

The Behaviors of Capacity Loss of LiMn2O4 Cathodeat Elevated Temperatures
Xiaohong Hu, Hanxi Yang, Xinping Ai, Shengxian Li, and Xinlin Hong

PDF

Preparation and Application of Gold_Film on the Surface of Bacterial_Modified Carbon Paste Electrode
Rongzong Hu, Yanping Ruan, Hao Xu, Jinkun Fu, Weide Zhang, and Wenyun Hu