•  
  •  
 

Volume 7, Issue 3 (2001)

Articles

PDF

Immobilization of Long-Strand DNA onto Gold Surface and Electrochemical Labeling of Hybridization of DNA
Jian zhang ZHOU, Ling ling WU, Li qin DONG, Zhong-yu LIN, Jia wei YAN, Ping DONG, Yue BAO, and Zhong hua LIN

PDF

Microstructure and Electrochemical Properties of the Melt_Spinning Zr_(0.9)Ti_(0.1) (Ni,Co,Mn,V)_(2.1) Alloy
Ming-fen WEN, Yu-chun ZHAI, Lian CHEN, Min TONG, Hua ZHEN, and Rong-jun MA

PDF

Charge/Discharge Characteristics and Structural Changing of Spherical β-Ni(OH)_2 Prepared from Different Nickel Salt
Shu-ting YANG, Yan-hong YIN, Hong-jun CHEN, Jun-hua JIA, Ming-chum ZHANG, and li DING

PDF

Uneven Anodic Dissolution of Iron Induced by Magnetic Field
Zhan-peng Lv, De-lun HUANG, and Wu YANG

PDF

In Situ FTIR Reflection Spectroscopy of Bioelectrode
Sa-ying DONG, Guang-yu ZHAO, Yuzhu GAO, Guang-zhang CHEN, and Ming-xiang Lv

PDF

Studies on the Electrochemical Properties of Phosphate Derivatives of C_(60)
Ying LIU, Li DING, Lou-zhen FAN, Fu-yong CHENG, and Zhong-da WU

PDF

Codeposition and Corrosion Resistance of Nickel-Cerium-Phosphorus Amorphous Alloys
Jiang LIU, Xiong JIANG, Lin-cai JIANG, and Ze-shan ZHU

PDF

The Activation Mechanism of Al Alloys with Tin and Gallium in Alkaline Electrolytes
Zhen ya LI, Ling YI, Zhi hui LIU, Lin YANG, Jing xin SU, and Yan ying CHEN

PDF

Study of Cathodic Protection for Underground Structures at Gas Station
Jiunn shyong LUO, Yin chieh CHANG, Jun chou OUNG, and Wen chih YANG

PDF

Electrochemical Impedance Spectroscopy Study on A3 Steel in Anti-corrosive Pigment Extract Solution
Zhi-jun GU, Yong-gui LIAO, Zhi-gang ZHANG, Qi-long GUO, Fang-teng SU, Wen-yun HU, and Yan-zhen CHEN

PDF

A New Method for Impregnating Nafion Solution into the Electrode of PEMFC
Qian TANG, Ming HAN, Bao-lian YI, and Zhi-yin LIN

PDF

The Coulostatic Method for Evaluating Corrosion in Reinforced Concrete
Yong tao ZHAO, Jian hua WU, and Chang-jiu ZHAO