•  
  •  
 

Volume 7, Issue 4 (2001)

Articles

PDF

Research Progress on Proton Exchange Membranes of Fuel Cells
Jing-rong YU, Dan-min XING, Fu-qiang LIU, Jian-guo LIU, and Bao-lian YI

PDF

New Progress of Intrinsic Conducting Polymers' Application
Wan CHEN, Cheng-hao LIANG, and Yang XIE

PDF

Adsorption and Oxidation of Methanol on Pt and Sb, S Modified Pt Electrodes Using Cyclic Voltammetry and EQCM
Guo-liang CHEN, Sheng-pei CHEN, Heng Lin, Xing-hong ZHENG, and Shi-gang SUN

PDF

Corrosion of Steel in Sea-bottom Mud of Nothern China Sea Area
Gong-yu GUO, Jing-lei ZHANG, Bao-rong Hou, and Fang-ying YANG

PDF

Electrosynthesis of A New Electroactive Poly(2,2'-Diaminophenyloxydisulfide)
Yu zhi SU, Yan wen RAO, Ye YANG, Mei-bing CHEN, Yin ling QIU, Yong-hua ZHANG, and Ke cheng GONG

PDF

The Research of Organic Electrolyte Solutions for Li-Ion Batteries
Quang chao ZHUANG, Shan WU, Wen yuan LIU, and Zhao-da Lu

PDF

Study on the Anticorrosion of LD-2 Compound Inhibitor on Reinforcing Steel in Seawater
Rong-gui DU, Zhou-cheng WANG, Ruo-shuang HUANG, Rong-gang HU, Bing ZHAO, Jian-guang TAN, and Chang-jian LIN