•  
  •  
 

Volume 11, Issue 1 (2005)

Articles

PDF

Corrosion Behavior of Mg_(2-x)La_xNi and Mg_(2-x)Ce_xNi Hydrogen Storage Alloy
Hai-chang ZHANG, Hua-bin YANG, Jun-hong WANG, and Zuo-xiang ZHOU

PDF

In-situ Measurements of Single-stranded DNA Hybridization and Cleavage by Quartz Crystal Microbalance
Long-zhang ZHU, Yu-xiang GAO, He-bai SHEN, Yong-tao YANG, and Lian-qun YUAN

PDF

Influence of Rare Earth Oxide on the Performance of Secondary Zinc Electrodes
Xian-ling MENG, Hua-bin YANG, Jun-hong WANG, and Zuo-xiang ZHOU

PDF

Calcium Zincate Prepared by Ball Mill Method
Sheng-xian LI, Shuan-bao TIAN, and Shao-shan ZHU

PDF

Electrochemical Properties of Polymeric Gel Electrolyte with GBL/EC as Plasticizers
Yu-wen LIU, Yong ZHANG, Xiao-long LI, Qi-ping GU, Cui-fen ZHANG, and Yu-dong HUANG

PDF

Fabricationand Propertiesof Hydrophilic Thin MEA Used in PEMFC
Jian-xin MA, Bao-lian YI, and Hua-min ZHANG