•  
  •  
 

Volume 15, Issue 4 (2009)

Articles

PDF

Electrooxidation of Formic Acid on Pd-Ni Alloy Film Electrode-The Effect of Dealloying
Chao WANG, Fei-fei SHI, Jin-yi WANG, Han-xuan ZHANG, and Wen-bin CAI

PDF

Research Progress of Synergistic Effect of Metal Oxides on Pt-based Catalysts
Hui-ping YUAN, Xun GUO, Xin-ping QIU, Wen-tao ZHU, and Li-quan CHEN

PDF

Electrocatalysis in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Li LI, Si-guo CHEN, Xue-qiang QI, Yao-qiong WANG, Meng-bo JI, Lan-lan LI, and Zi-dong WEI

PDF

Platinum Modified with Hydrogen Molybdenum/Tungsten Bronze as Electrocatalysts for Direct Small Organic Molecule Fuel Cell
Wei-shan LI, Li-peng TIAN, Jun-hua DU, Hong-liang HUANG, Wei LI, Li-xia ZHANG, Hong-yan YANG, Pan-pan GUO, Zhi-hui ZHOU, Xing-de XIANG, and Zhao FU

PDF

Enhanced Visible Light Photoelectrochemical Performances with Nitrogen Doped TiO_2 Nanowire Arrays
Xiao-jun LV, Yue-ming LI, Hao ZHANG, Da CHEN, Hensel Jennifer, Z Zhang Jin, and Jing-hong LI

PDF

Enhanced [Ru(bpy)_3]~(2+)-mediated Oxidation of Guanine Prompted by DHP
Bao-lian ZHANG, Wei HONG, Bao-yi LU, and Hong LI

PDF

Electrocatalysis of Myoglobin-chitosan-Au Colloid Film Modified Glass Carbon Electrode
Yu-hua QIN, Jun GUO, Hui XU, Li-heng ZHOU, and Sheng-tian WANG