•  
  •  
 

Volume 16, Issue 1 (2010)

Articles

PDF

Self-activating Safety Mechanisms for Li-ion Batteries
Xin-ping AI, Yu-Liang CAO, and Han-Xi YANG

PDF

Applications of Block Copolymer Films in the Field of Electrochemical Energy Systems
Jing-ze LI, Guo-guang CHEN, Di MEI, Wei ZOU, Jian-wen LI, Motonori KOMURA, and Tomokazu IYODA

PDF

Preparation and Characterization of Sulfur/Mesoprous Carbon Composite Cathodes
Wen-hua ZHANG, Yao CHEN, Xin-ping AI, and Yu-liang CAO

PDF

Preparation and Characterizations of Li_3V_2(PO_4)_3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries
Hong CHEN, Tao JIANG, Chun-zhong WANG, Gang CHEN, and Ying-jin WEI

PDF

Electrochemical Properties of Ni(OH)_2 Doped by NiO
Fei-biao CHEN, Bo-rong WU, Wei-feng AN, Zhao-jun YANG, Feng WU, and Shi CHEN

PDF

Synthesis of High-Performance LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 Cathode Materials via Azeotropic Distillation Method
Sheng-an XIA, Li-xia YUAN, Ze YANG, Zhao-hui WANG, Yun-hui HUANG, Shuang LI, Wu-xing ZHANG, Ya-bin MENG, and Wei-gong ZHENG

PDF

The Electrochemical Characteristics of CPO-PLL/GC Electrode
Wen ZHAO, Xia-qin WU, Zhong-qing LU, Wen-jing HOU, and He-xing LI

PDF

Electrosynthesis of p-aminobenzenearsenic Acid
Chun-an MA, Qin-an ZHENG, Qiang ZHOU, and Ying-hua XU

PDF

Electrochemical Behavior of Europium(Ⅲ) in 1-butyl-3-methylimidazolium
Qiu-yue ZHANG, Hui HE, Xiao-hong HUANG, and Guo-an YE

PDF

Electrocatalytic Reduction of L-cystine at Pb/nanoTiO_2 Film Electrode
Dao-bao CHU, Feng WANG, Ying XIAO, and Xue-jiao ZHANG

PDF

Cobalt-doped Todorokite Prepared by Refluxing at Atmospheric Pressure as Lithium-ion Battery Cathode
Rui-qi LI, Chun-hua SONG, Chao XU, Li-xing TU, Guo-hong QIU, and Fan LIU

PDF

Electrochemical Capacitance of MnO_2 /PANI Composite
Xiao-cun XU, Kai-yu LIU, Zhi-gang YIN, Zhe SUN, and Geng SU