•  
  •  
 

Volume 18, Issue 3 (2012) Special Issue of electrochemical materials and surface/inteface study (Editor: Professor Wan, Lijun)

Review

PDF

Novel Molten-salt Electrolysis Processes towards Low-carbon Metallurgy
Wei XIAO, Hua ZHU, Hua-Yi YIN, and De-Hua WANG

Articles

PDF

Methodological Significance of "Property-Activity Relationship" for Catalyst Studies
Jun-Tao LU, Li XIAO, De-Li WANG, Yu-Bao SUN, Yan-Ge SUO, and Lin ZHUANG

PDF

Protonization of Amino Functional Groups Confined in Nanochannels
Hong-Li GAO, Kai-Lin ZHOU, Chen WANG, Su-Juan LI, Hui ZHANG, and Xing-Hua XIA

PDF

Application of First Principles Calculations in Anode Materials for Lithium Ion Batteries
Tian-Ran ZHANG, Dai-Xin LI, Si-Qi YANG, Zhan-Liang TAO, and Jun CHEN

PDF

An Overview of Electrode Materials in Microbial Fuel Cells
Su-Qin CI, Na WU, Zhen-Hai WEN, and Jing-Hong LI

PDF

Preparation and Electrochemical Performance of TiN@MnO Fibers by Coaxial Electrospinning
Chao-Qun SHANG, Hai-Yan YANG, Xin-Hong ZHOU, Zhong-Lei MAN, Peng-Xian HAN, Jian-Hua YAO, Yu-Long DUAN, and Guang-Lei CUI

PDF

Synthesis of Spherical Ni3S4 by Solvothermal Method as Supercapacitor Electrodes
Qing-Na HUAN, Li-Fang JIAO, Qing-Hong WANG, Hong-Mei DU, Jia-Qin YANG, Wen-Xiu PENG, Yi-Jing WANG, and Hua-Tang YUAN

PDF

Detection of PML/RARα Fusion Gene Using Gold Nanopaticles Modified Electrode by Chronocoulometry
Li-Man WANG, Li-Qing LIN, Shao-Huang WENG, Xin-Hua LIN, and Yuan-Zhong CHEN

Communication

PDF

Preparation and Electrochemical Performance of TiO2/GNs Nanocomposite as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
Lin-Lin QIN, Huan ZHANG, Xiao-Jing LIU, Jian-Hui XU, Yi-Ning SHI, Ming-Sen ZHENG, and Quan-Feng DONG