•  
  •  
 

Volume 19, Issue 3 (2013) Special Issue of Lithium-Ion Batteries and Fuel Cells (Editor: Professor DONG Quan-feng, Xiamen Univ

Articles

PDF

Preparation and Electrochemical Performance of Hollow Carbon Spheres/Sulfur Composite
Jun ZANG, Hang QIAN, Er-man ZENG, Juan-ni FU, Ming-sen ZHENG, and Quan-feng DONG

PDF

The Effect of Precursors on Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Material
Dong-Ge HU, Zhang-Zhi WANG, Jia-Li LIU, Tao HUANG, and Ai-Shui YU

PDF

Electrochemical Performance of Al-Doped Spinel LiMn2O4 Cathode Material for Li-ion Batteries
Yong-Long WANG, Wen-Ge WANG, Qian ZHANG, Xin WANG, Jian-Sheng CAO, and Shi-Hai YE

PDF

Effect of Ethyl Propionate on Low-Temperature Performance of LiFePO4-Based Li-Ion Battery
Xiao-ping LI, Lian-sheng HAO, Wei-shan LI, Meng-qing XU, and Li-dan XING

PDF

Influences of the Cinnamic Acid on Zinc Electrodeposition at Glassy-Carbon Electrode
Kai LI, Shen CHEN, Shen-na LIU, Bi-sang CHEN, Heng LIN, Guo-liang CHEN, and Qing-xiang WANG

Theoretical Electrochemistry

PDF

Electrochemical Nanofabrication Using Polyacrylamide Hydrogel as Soft Stamps
Wen SUN, Hai-tao FAN, Da-xiao ZHANG, Dong-jie HU, and Yong-liang ZHOU

Latest and Hot Paper