•  
  •  
 

Volume 19, Issue 4 (2013) Special Issue of Environmental Electrochemistry (Ⅰ) (Editor: Professor LIN Hai-bo, JilinUniversity)

Articles

PDF

Research Progress of Intermediate Layers in Ti-based Oxide Anodes
Xiu-li SONG, Hui-min YANG, and Zhen-hai LIANG

PDF

Electrochemically Switched Ion Exchange Properties of PANI-SnP Composite Films in Wastewater Containing Ni2+ and Cd2+
Yan-ting Feng, Jun-qiang Xiao, Xiao-gang Hao, Xu-li Ma, Zhong-de Wang, and Nian-chen Han

PDF

Electrosynthesis of Glycerol Carbonate from CO2 and Glycerol
Huan WANG, Mei-xia ZHU, La-xia WU, Xiao-ming XU, Xue-ru ZHAO, and Jia-xing LU

PDF

Advanced Treatment of Dyeing Wastewater for Reuse by Electrochemical Oxidation
Fei-xiang CHEN, Chu-yin YANG, Ming-ming ZHOU, and Jia-De WANG

PDF

Voltage Reversal Behavior in Microbial-Anode Fuel Cells
En-ren ZHANG, Jun-le NIU, Lei Liu, and Guo-wang DIAO

PDF

Electrokinetic Migration Research of Phenol in Cohesive Soil
An-an LIU, kai FAN, hou-feng XIONG, kuo Dong, yang YANG, and dong-lei ZOU

Book Review

PDF

Book Review
Zong-rang Zhang

Latest and Hot Paper