•  
  •  
 

Volume 22, Issue 4 (2016) Special Issue of Photoelectrochemistry and New Types of Solar Cells(Prof LIN Changjian& LI Yongfang)

Articles

PDF

Theoretical Study of Photoelectrochemical Reactions and EC-SERS on SPR Metallic Electrodes of Silver and Gold
Yuan-fei Wu, Ran Pang, Meng Zhang, Jian-zhang Zhou, Bin Ren, Zhong-qun Tian, and De-yin Wu

PDF

Preparations and Photoelectrochemical Properties of Phosphate Modified RGO-BiOBr Nanocomposites
Shuang-ying CHEN, Zhi-jun LI, Xu-liang ZHANG, Kang HU, Rui YAN, and Li-qiang JING

PDF

Activation Effect of Nano-Carbon Derived from CO2 on Lead Electrode in Sulfuric Aqueous Solution
Yu-qiao SONG, Hua ZHU, Guang-jin ZHAO, Wen-long WU, Shou-bin ZHOU, and Di-hua WANG

PDF

WOx/PEDOT:PSS double-layered Hole-transport Layers for Efficient and Stable Planar Heterojunction Perovskite Solar Cells
Wen-yuan QIAO, Qiang GUO, Cong LI, Shuang MA, Fu-zhi WANG, Song-yuan DAI, and Zhan-ao TAN

PDF

A Novel Flexible Dye-Sensitized Solar Cell Based on Pt Networks Counter Electrode
Zi-jie XU, Fa-yin ZHANG, Xiao-dan HONG, Wen-xi GUO, Xiang-yang LIU, and Chang-jian LIN

PDF

Fabrications of three copper sulfide counter electrodes and their influences on photovoltaic properties in QDSSCs
Xiao-dan HONG, Zi-jie XU, Fa-yin ZHANG, Yu-peng LI, Mei-dan YE, Chang-jian LIN, and Wen-xi GUO

Latest and Hot Paper