•  
  •  
 

Volume 23, Issue 4 (2017)

Articles

PDF

Surface Chemical Properties of Mo2C, W2C, Mo2N and W2N Probed with CO, CO2and O2 Adsorption: A DFT Analysis
Jingyun YE, Tianyu ZHANG, Lingyun XU, Shuxia YIN, Krishanthi WEERASINGHE, Pamela UBALDO, and Ping and GE Qingfeng HE

PDF

Thermo-stability and active site structure of Fe/N/C electrocatalyst for oxygen reduction reaction
Chi CHEN, Yu-jiao LAI, Zhi-you ZHOU, Xin-sheng ZHANG, and Shi-gang SUN

PDF

Tetrabutylammonium Hexafluorophosphate as Flame Retardant Additive for Lithium Ion Batteries
Qing ZHAO, Qian ZHANG, Jing-min FAN, Ming-sen ZHENG, and Quan-feng DONG

PDF

Influence of Typical Anions in Seawater Environments on Corrosion Behaviors of 5083 Aluminum Alloy
Yang-fan TU, Li-ming FENG, Zhi-gang FANG, Hai-tao LIU, Ming-hua JING, and Yong GUAN

PDF

Effects of Temperature on the Nucleation and Growth Mechanism of PbO2 Electrodeposition
Lei WANG, Juan-qin XUE, Li-hua YU, Chang-bin TANG, and Qiang BI

Latest and Hot Paper

Guest Editors

Jun Cheng,Xiamen University
Email:chengjun@xmu.edu.cn

Cover Designer

Rui-Juan Xiao,Institute of Physics,
Chinese Academy of Sciences
Email:rjxiao@iphy.ac.cn