•  
  •  
 

Volume 24, Issue 1 (2018) Special Issue on Electroplating and Surface Finishing

Articles

PDF

Electrodeposition of CIGS Thin Film with Special Structure Using Laser Etching Template
Jin-zhi YU, Ye LIAN, Jin-qiu ZHANG, Pei-xia YANG, and Mao-zhong AN

PDF

Preparation and Properties of Nanocrystalline Nickel by Pulse Electrodeposition on Glassy Carbon
Ya-li ZHANG, Ming-xian ZHANG, Teng-da GUO, Yan-jie ZHAO, and Sheng-xue YU

PDF

Applications of Electrospinning in Lithium-Air Batteries
Yue FU, Jin Wang, Hai-yang YU, Jing-hua TIAN, and Rui-zhi YANG

PDF

Preparation and Electrocatalytic Activity of Nitrogen-Doping Tungsten Carbide Catalyst
Pian-pian YANG, Li-zhen HUANG, Ying-ying LI, Mei-qin SHI, and Chun-an MA

Guest Editor

Mao-Zhong An,Harbin Institute of
Technology
Email:mzan@hit.edu.cn

Cover Designer

Mao-Zhong An,Harbin Institute of
Technology
Email:mzan@hit.edu.cn