•  
  •  
 

Volume 24, Issue 2 (2018)

Articles

PDF

Electrochemical Performance of MoO2-C Composite Coatings
Quan-yi LI, Qi YANG, and Yan-hong ZHAO

PDF

Numerical Simulation of Output Performance in PEMFC
Xin LUO, Shi-zhong CHEN, and Yu-hou WU

PDF

Effects of Rotating Magnetic Fields on PEM Fuel Cell Performance
Mao-liang WU, En-ze WANG, Guang-de PAN, Zhong-jun LIU, and Fei XIE

Latest and Hot Paper

PDF

Latest and Hot Papers
Dongping ZHAN

Cover Designer

Wei-Min Huang,Jilin University
Email:huangwm@jlu.edu.cn