•  
  •  
 

Volume 26, Issue 3 (2020)

Articles

PDF

The Interaction of Ternary Components of Ionic Liquid Gel Polymer Electrolytes for Lithium Metal Batteries
Xiao-na PAN, Li-lai LIU, Zhi-pu WANG, Dan WANG, Yun LI, Pei-xia YANG, Jin-qiu ZHANG, and Mao-zhong AN

PDF

Electrochemical Oxidation of Metal Chromium in odium Hydroxide Aqueous Solution
Ping HAN, Hai-tao FENG, Ya-ping DONG, Sen TIAN, Bo ZHANG, and Wu LI

PDF

Electrochemical Response of A Single Wire-Electrode AC Probe in 3.5wt.% NaCl
Zhen-wen ZOU, Da-jiang ZHENG, Zi-ming WANG, Guang-ling SONG, and

PDF

Synthesis and Raman Study of Hollow Core-Shell Ni1.2Co0.8P@N-C as an Anode Material for Sodium-Ion Batteries
Jia-hui CHEN, Xiao-bin ZHONG, Chao HE, Xiao-xiao WANG, Qing-chi XU, and Jian-feng LI

PDF

Stability Studies for a Membrane Electrode Assembly Type CO2 Electro-Reduction Electrolytic Cell
Qing MAO, Bing-yu LI, Wei-yun JING, Jian ZHAO, Song LIU, Yan-qiang HUANG, and Zhao-long DU

PDF

A Simple and Sensitive Aptamer-Based Electrochmical Sensor for Determination of Aflatoxin B1
Bing LIU, Yao-shuai ZHAO, Yue QIN, Yi WANG, Yan-jie ZHU, and Shuo WANG

PDF

Degradation Mechanism of LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2 Cycled at 45 oC
Hong-yun MA, Xiao-hui YAO, Meng-yao MIAO, Yang YI, Shao-zhong WU, and Jiang ZHOU

Latest and Hot Paper

PDF

Latest and Hot Papers
Dong-ping ZHAN

Cover Designer

LIU Rui-Li,Shanghai Jiao Tong
University
Email:ruililiu@sjtu.edu.cn