•  
  •  
 

Volume 27, Issue 6 (2021)

Articles

PDF

Effect of Aluminum Alloy Surface Modification on Adhesion of the Modified Polyurethane Coating and Its Corrosion Protective Performance
Xian-Yin Kuang, Shao-Qiang Jin, Yan-Hui Cao, Yan-Mei Zhang, Shi-Gang Dong, Long-Hui Zhu, Li-Wen Lin, and Chang-Jian Lin

PDF

Photoelectrochemical Sensing Based on Zr-MOFs for Homocysteine Detection
Wen-Xia Dong, Guang-Ming Wen, Bin Liu, and Zhong-Ping Li

PDF

Influence of Heat Treatment Time on Cathode Material Cr8O21 for Lithium Battery
Jiu-Kang Teng, Qing-Jie Wang, Liang Zhang, Hong-Mei Zhang, Xiao-Tao Chen, Peng Zhang, and Jin-Bao Zhao

PDF

Study on the Uniformity of Microgrooves in Through-Mask Electrochemical Micromachining with Moving Cathode
Li-Qun Du, Yi-Kui Wen, Fa-Long Guan, Ke Zhai, Zuo-Yan Ye, and Chao Wang

PDF

Formation and Morphological Evolution of Nanoporous Anodized Iron Oxide Films
Jin-Wei Cao, Nan Gao, Zhao-Qing Gao, Chen Wang, Sheng-Yan Shang, Yun-Peng Wang, and Hai-Tao Ma

PDF

Copper Nanoparticles In-Situ Anchored on Nitrogen-Doped Carbon for High-Efficiency Oxygen Reduction Reaction Electrocatalyst
Hui-Fang Yuan, Yue Zhang, Xing-Wu Zhai, Li-Bing Hu, Gui-Xian Ge, Gang Wang, Feng Yu, and Bin Dai

Cover Designer

Sheng Sui,Shanghai Jiaotong University
Email:ssui@sjtu.edu.cn