•  
  •  
 

Volume 28, Issue 4 (2022)

Articles

PDF

Electrochemical Degradation of Oxytetracycline Catalyzed by Fe3O4 Magnetic Nanoparticles
Fang Ying, Shan-Shan Xu, Yan-Bing Xu, Miao-Miao Liang, and Jian-Feng Li

PDF

Investigation on Electrochemical Processes of p-Aminothiophenol on Gold Electrode of Nanostructures
Hui-Yuan Peng, Jia-Zheng Wang, Jia Liu, Huan-Huan Yu, Jian-De Lin, De-Yin Wu, and Zhong-Qun Tian

PDF

Preparation of Pt@BaSrTiO3 Nanostructure and Its Properties towards Photoelectrochemical Ammonia Synthesis
Jing Zhang, Rui-Xia Guo, Jian-Jun Fu, Shi-Bin Yin, Pei-Kang Shen, and Xin-Yi Zhang

PDF

Adjusting the Alloying Degree of Pt3Zn to Improve Acid Oxygen Reduction Activity and Stability
Tian-En Zhang, Ya-Ni Yan, Jun-Ming Zhang, Xi-Ming Qu, Yan-Rong Li, and Yan-Xia Jiang

PDF

Multi-Scale Simulation Revealing the Decomposition Mechanism of Electrolyte on Lithium Metal Electrode
Yan-Yan Zhang, Yue Liu, Yi-Ming Lu, Pei-Ping Yu, Wen-Xuan Du, Bing-Yun Ma, Miao Xie, Hao Yang, and Tao Cheng

Cover Designer

De-Yin Wu, Xiamen University
Email: dywu@xmu.edu.cn