•  
  •  
 

Volume 28, Issue 9 (2022) Special Issue on Water Electrolysis for Hydrogen Production (Ⅰ)

Preface

Author Spotlight

Reviews

PDF

Recent Development of Low Iridium Electrocatalysts toward Efficient Water Oxidation
Jing Ni, Zhao-Ping Shi, Xian Wang, Yi-Bo Wang, Hong-Xiang Wu, Chang-Peng Liu, Jun-Jie Ge, and Wei Xing

PDF

Perovskite-Type Water Oxidation Electrocatalysts
Xiao Liang, Ke-Xin Zhang, Yu-Cheng Shen, Ke Sun, Lei Shi, Hui Chen, Ke-Yan Zheng, and Xiao-Xin Zou

Articles

PDF

A Co Porphyrin with Electron-Withdrawing and Hydrophilic Substituents for Improved Electrocatalytic Oxygen Reduction
Hong-Bo Guo, Ya-Ni Wang, Kai Guo, Hai-Tao Lei, Zuo-Zhong Liang, Xue-Peng Zhang, and Rui Cao

Guest Editors

Li Li ,Chongqing University
Email:liliracial@cqu.edu.cn

Jin-Song Hu,Chinese Academy
of Sciences
Email:hujs@iccas.ac.cn

Zi-Dong Wei,Chongqing University
Email:zdwei@cqu.edu.cn

Cover Designers

Ke-Yan Zheng,Jilin University
Email:zhky@jlu.edu.cn

Xiao-Xin Zou,Jilin University
Email:xxzou@jlu.edu.cn