•  
  •  
 

Volume 29, Issue 8 (2023)

Review

PDF

Synthesis and Evaluation of Organic Additives for Copper Electroplating of Interconnects
Yue-Hui Zhai, Yi-Xiao Peng, Yan Hong, Yuan-Ming Chen, Guo-Yun Zhou, Wei He, Peng-Ju Wang, Xian-Ming Chen, and Chong Wang

Articles

PDF

Effect of Amine Additives on Thermal Runaway Inhibition of SiC||NCM811 Batteries
Bo-Wen Hou, Long He, Xu-Ning Feng, Wei-Feng Zhang, Li Wang, and Xiang-Ming He

Cover Designers

Chong Wang,University of Electronic
Science and Technology of China
Email:wangchong@uestc.edu.cn