•  
  •  
 

Volume 4, Issue 3 (1998)

Articles

PDF

AC Impedance Study of the La 0.8 Sr 0.2 MnO 3/YSZ Electrode
Shizhong Wang, Yi Zhang Yahong Jiang, Jingwang Yan, and Wenzhao Li

PDF

The Hydrogen Evolution Reaction on the Hydrogen Storage Alloy Electrode
Shigang Lu, Qun Li, Qingguo Liu, Chun Lu, and Bing Dang

PDF

Modification of carbon anode materials of lithium ion secondary battery
Yuping Wan Chunrong Wu, Changyin Jiang, and Jiangiun Li

PDF

Formation and Effect of Tribo Cell for Fe Cr alloy
Dongbai Sun, Tao Li, Hongying Yu, and Deji Yang

PDF

Lithiun Insertion in Carbon Nanotubes
guotao Wu, chunsheng Wang, zhongfu Qi, and wenzhu Li

PDF

Li ion intercalation charactersitic of gas coke
Zhenghua Deng, Xiaozheng Zhang, Xiaobing Ding, Mianzhong Chen, Weiguo Xie, and Guoxiang Wan

PDF

Photoelectrochemical Studies on Nanoporous TiO 2/PAn film electrode
Minsheng Liu, Yanzhong Hao, Xuebin Qiao, maizhi Yang, and Shengmin Cai

PDF

Studies on the Electrode Kinetics of Electrooxidation of Mn 2+
Wanli Hu, Tong Su, Wei Guo, and Ding Zhou

PDF

Study of Proton exchange Membrane Fuel Cells(PEMFC)
Shanhai Ge, Baolian Yi, Hongfen Xu, Ming Han, and Zhigang Shao

PDF

Electrooxidation of Benzene to Benzoquinone in a Packed Bed Reactor
Xinsheng Zhang, Ping Ding, Yingchun Dai, and Weikang Yuan