•  
  •  
 

Volume 4, Issue 4 (1998)

Articles

PDF

The Study on the Performance of MCFC Matrix Prepared by Flow Cast
Huaxin Lin, Baolian Yi, Naichao Li, Tianxi Qu, Enjun Zhang, Lianyin Kong, and Yingcai Chen

PDF

Oxygen Evolution Behavour on Ni Electrode in KOH Solution
Xiaoyan Cao, Huatang Yuan, and Zuoxiang Zhang Yunshi Zhou

PDF

Studies of Spinal Li 1+x Mn 2-x O 4 Rechargeable Lithium Ion Battery
Xiaomei Wu, Qinghe Yang, Zhongkao Jin, Haoqing Wu, and Xiangfu Zong

PDF

Study of the Effect of Rare Earth Ions on DNA Using Cyclic Voltammetry and Spectroscopy
Heibai Shen, Yuzhuan Kang, Haifeng Yang, Lin Yu, and Zongrang Zhang