•  
  •  
 

Volume 5, Issue 1 (1999)

Articles

PDF

Study of Localized Corrosion of Metals by Using the Electrochemical Techniques with Spatial Resolution
Changjian Lin, Xiangdong Zhuo, Zude Feng, Ronggui Du, and Zhaowu Tian

PDF

Electrochemical Surface Characterization of Titanium Alloy(Ti_6Al_4V))
Jianzhong Chen, Qingliang Gao, Zhongyi Wang, and Wenjing Xue

PDF

Some Effects of Co on the Electrochromic Properties of NiO xH y Film
Xiaoyan Cao, Wenhu Zhang, Huatang Yuan, Wanlin Zhang, Yinnong Lin, and Zuoxiang Zhang Yunshi Zhou

PDF

Study on the Mechanism of Ni/ZrO 2 Composite Electrodeposition
Qunjia Peng, Daobin Mu, Jusheng Ma, and Xiangyun Tang

PDF

Kinetic Study of Electrooxidation of Benzene
Xinsheng Ding Ping Zhang, Yingchun Dai, and Weikang Yuan

PDF

Oxidation Mechanism of Hypophosphite
Dongbai Sun, Ying Jin, Hongying Yu, and Dejun Yang

PDF

Study on Steel Corrosion in Simulated Biofilm Environment in Seawater
Qingfei Wang, Jing Sui, Runxi Su, Deying Kong, and Shizhe Song

PDF

Study of Electrochemistry of Tetrasulphonated Phthalocyanine Zinc in Aqueous and Nonaqueous Solvents
Ersheng Liu, Yiqun Wu, Jianhui Yang, Liying Huang, Jundong Wang, Suling Yang, Naisheng Chen, and Jinling Huang

PDF

Studies of Electrochemical Characteristics of Pasted Nickel Hydroxide Electrode with Surface Deposited Cobalt
Xianyou Wang, Yunshi Zhang, Jie Yan, Zheng Zhu, Huatang Yuan, and Deying Song