•  
  •  
 

Volume 7, Issue 2 (2001)

Articles

PDF

The Effect of Preparation Condition on the Photoelectrochemical Performance of both the PANI Film and TiO_2-PANI Composite Film on Au
Huai-guo HUANG, Hong-ping ZHANG, Zhi-xin ZHENG, Yan-yan XI, Ling-ling WU, and Zhong-hua LIN

PDF

The Dependence of Relative Enhancement of SERS Bands on Temperature
Ling HUANG, Jian SHEN, Tsing YU, and Qing-jin MENG

PDF

Performance of Proton Exchange Membrane Fuel Cell with CO/H_2 Fuel
Hong-mei YU, Zhong-jun HOU, Bao-lian YI, Ke-wan BI, Jing-xin ZHANG, Zhi-yin LIN, and Ming HAN

PDF

Preparation of Ti-Based Nanocrystalline TiO_2 Film Electrode with High Activity
Dao-bao CHU, Guang-xia SHEN, Xing-fu ZHOU, Chang-jian LIN, and Hua-shui LIN

PDF

Electrochemistry Characteristic of Carbon Steel under Biofilm and Sulfide Film
Ze-hua DONG, Xing-peng GUO, Jia-shen ZHENG, and Li-ming XU

PDF

Corrosion Behavior of Titanium in FGD System
C Lin J, L Chang T, T Dung C, L Lee S, D Chyou S, and S D Guo

PDF

Performance of a Direct Methanol Fuel Cell
Zhao-bin WEI, Jian-guo LIU, Ya-guang JIAO, Wei-jiang ZHOU, Wen-zhen LI, Li-kang CHEN, Qin XIN, and Bao-lian YI

PDF

Preparation and Properties of Separator for Lithium-ion battery
Xu-mei REN, Feng WU, Chuan WU, Han-jun LI, and Xue-jie HUANG

PDF

The Effect of Calcium on the Properties of Molybdenum Nitride Electrode
Yun-gui ZHU, Xue-liang LI, Dao-rong LU, Jian-bo HE, and Ji-huai XIA