•  
  •  
 

Volume 9, Issue 2 (2003)

Articles

PDF

Recent Progress in the Research on Electrodeposition of Composite Coatings
Xiao-bing LIU, Xu-cheng WANG, Yu CHEN, Dan-hong CHENG, and Zu-zhan YU

PDF

Preparation and Electrochemical Preformance of Zn-La Alloys
Xian-ling Meng, Hua-bin Yang, En-dong Yang, Xiao-dan Wang, Hai-chang Zhang, Jun-hong Wang, and Zuo-xiang Zhou

PDF

Microstructure and Electrochemical Characteristics of the Anodic Film Formed on Aluminum Surface
Jeng-Kuei Chang, Chi-Min Liao, Chih-Hsiung Chen, and Wen-Ta Tsai

PDF

Cavitation Erosion Behavior of Ni-Al Intermetallic Coatings
Chang J.T., H. Yeh C., He J.L., and Chen K.C.

PDF

Study of Marine Biocorrosion Using AFM and Molecular Techniques
Herbert H.P.Fang, Lichong Xu, and Tong Zhang

PDF

Selective Corrosion in Duplex Stainless Steel
Wen-Ta TSAI, Kuen-Ming TSAI, Chang-jian LIN, and Yan FU

PDF

Electrochemical Monitoring on the Deactivation of a Metallic Oxide Anode
Li-kun XU, Shi-zhe SONG, Ting-yong WANG, and Guang-zhang CHEN

PDF

Conductance Properties for Electrolyte of Lithium Ion Battery at Low Temperature
Jing-li HAN, Yan-mei YU, Jian CHEN, and Chun-tong WANG