•  
  •  
 

Volume 9, Issue 4 (2003)

Articles

PDF

Study on the Gas Generation in Different Charging Voltage during Formation Process in Polymer Lithium-ion Battery
Li HUANG, Ming-gang JIN, Hui-qun CAI, Ming-sen ZHENG, Quan-feng DONG, Jin-kua YOU, and Zu-geng LIN

PDF

Preparation and Properties of the Composite Microporous PVDF-HFP/SiO_2 Based Polymer Electrolytes
Bao-wen ZHANG, Lu QI, Hui HEN, Xiao-hui ZHU, Li-yan LIU, and Yun-xiang CI

PDF

Optimizing Catalyst Layer Composition of PEMFC by Orthogonal Method
Ming-hua WANG, Xin-jian ZHU, Guang-yi CAO, Sheng SUI, Qing-chun YU, Ming-ruo HU, and Zheng-yu FAN

PDF

Electronic Structures and Geometries of LiAl
Liang-gen Wu, Rong-qin Wu, Li-juan Chen, Zi-zhong Zhu, and Yong Yang

PDF

The Study on Carbon Nanotube-loaded Pt Catalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells
Hong ZHU, Feng-juan GE, Xiao-hong KANG, Yu-guo YANG, and Yun-hua XU

PDF

Effect of DSPP Al_2O_3 on Electrical Properties of Polymer Electrolyte
Hai-fen XIE, Xiao-xiang SUN, Yi-pin WANG, and Guang-yuan LI

PDF

Adsorption and Oxidation of Phenol Electrode Processes
Bao-cheng WANG, Yan-ping SUN, and Jin-hua ZHU