•  
  •  
 

Volume 20, Issue 4 (2014) Special Issue on Current Electrochemistry (Editor: Professor JIANG Yan-xia, Xiamen University)

Articles

PDF

Cyclic Voltammetric Studies in Adsorption of Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) on Au(111) Electrode
Ling CHEN, Chang-deng XU, Jin-yu YE, Chun-hua ZHEN, and Shi-gang SUN

PDF

Recent Progress in the Mechanistic Understanding of Formic Acid Oxidation on Pt Electrode
Jie XU, Dao-chuan JIANG, Dong MEI, Zheng-da HE, and Yan-xia CHEN

PDF

Electrochemical and Surface Enhanced Raman Spectroscopic Studies of Benzimidazole on Nickel Electrode
Ping-jie WEI, Ya-xian YUAN, Min-min XU, Jian-lin YAO, and Ren-ao GU

PDF

Preparation and Lithium Storage Performance of Sn-SnSb Nanoparticles
Yao XIAO, Jiao-hong WU, Qi WANG, Ling HUANG, Jun-tao LI, and Shi-gang SUN

PDF

High Sensitive Detection of Cd(II) and Pb(II) Based on Antimony-Film Covered Pencil Core Electrodes
Shan CHEN, Zhao-Yan ZHENG, Yi-Min FANG, Li-Qing ZHENG, and Jian-Jun SUN

PDF

Preparation of Pt-TiO2/Graphene Composites with High Catalytic Activity towards Methanol Oxidation and Oxygen Reduction Reaction
Li QI, Ying YIN, Wen-guang TU, Bing-bing WU, Zhao-sheng WANG, Jian-guo LIU, Jun GU, and Zhi-gang ZOU

PDF

Effecting of Dissolved Oxygen on Microbial Fuel Cells Based on Pseudomonas Aeruginosa
Chang-li CAO, Li-xiang CHEN, Ran-ran WU, Ken-lin CHANG, and Feng ZHAO

Latest and Hot Paper