•  
  •  
 

Volume 20, Issue 5 (2014) Special Issue on Current Electrochemistry (Editor: Professor JIANG Yan-xia, Xiamen University)

Articles

PDF

Electrochemistry of Glucose Oxidase Modified on Porin-Phospholipid Biomimic Membrane
Kun-qi WANG, Zuo-ming ZHANG, Wei XING, Chang-peng LIU, and Xing ZHOU

PDF

Fabrication of Pattern of Graphene Oxide and Au Nanoparticles by Microcontanct Printing Technique
Wen-hui PANG, Xiao-jian XIAO, Meng-wei YE, Kai-chao DENG, and Jing TANG

PDF

Preparation of Pt/DNA-MWCNTs/GC Electrode and Its Electrocatalytic Activity toward H2O2 Reduction
Li-li FAN, Li-na WU, Zhi-yu QU, Dan-feng LIU, Jun-ming ZHANG, Si-ming FAN, and You-jun FAN

PDF

Effect of Imidazole Ionic Liquids on the Electro-Oxidation of p-Methoxy Toluene
Qiong CHEN, Ying-hong ZHU, Ying ZHU, Yan-fang LI, and Chun-an MA

PDF

Fabrication and Characterization of the Ni-ScSZ Composite Anodes with a Cu-LSCM-CeO2 Catalyst Layer in the Thin Film SOFC
Yao LV, Bo HUANG, Xi-zhi GU, Chun-yi HOU, Yi-xing HU, Xiao-yin WANG, and Xin-jian ZHU

PDF

Review of Carbon Materials Energy Storage Mechanism in Lead-Carbon Battery
Le-ying WANG, Hao ZHANG, Chen HU, Shu-kai ZHANG, Hai-lei ZHAO, Gao-ping CAO, Wen-feng ZHANG, Yu-sheng YANG, and Xiao-kang LAI

PDF

Preparation and Electrochemical Behavior of PbO/GN/AC
Yun-fang GAO, Yan-ping WANG, Qiu-shi YAO, Fu-hua WANG, Dong-lei REN, and Xin XU

PDF

Electro-Catalytic Properties of β-PbO2/Sb-SnO2/Ti Electrode on Phenol Oxidation
Peng LI, Yue-min ZHAO, Li-zhang WANG, Yan-le ZHANG, and Zhao-qing LU

Latest and Hot Paper