•  
  •  
 

Volume 21, Issue 4 (2015)

Articles

PDF

Structural and Dynamic Studies of Spinel LiNi0.5Mn1.5O4Cathode Material during Initial Charge/Discharge Processes
Qin WANG, Li-li ZHOU, Chong-heng SHEN, Qi WANG, Ling HUANG, Jun-tao LI, and Shi-gang SUN

PDF

Synthesis and Electrochemical Performance of Mn3O4/Graphene Composites
Shan-shan YANG, Qian ZHANG, Xiong-gui LIN, Ming-sen ZHENG, and Quan-feng DONG

PDF

Tungsten Carbide/Carbon Electrode Material Synthesized by Block Copolymer Template Method
Xiao-ling LANG, Ye-kun JIANG, Mei-qin SHI, Ling-zhi KANG, and Chun-an MA

PDF

Electrochemical Removal of Low Concentration Pb(II) from Aqueous Solution based on PPy/α-ZrP/PTCF Electrode
Ru-yi CHEN, Peng-le ZHANG, Sen-liang LIAO, Zhong-de WANG, and Xiao-gang HAO

PDF

Mechanism Study on the Electrocatalytic Oxidation of Acetylene to Oxalic Acid
Xiu-li SONG, Rui-long JIA, Wen-yan DONG, and Zhen-hai LIANG

PDF

Reaction Mechanisms Study of Pb Electrodes in Sulfuric Acid and Sodium Sulfate Solutions by EQCM
Xian-ping ZOU, Zong-xuan KANG, Yu-lan HUANG, Dong SHU, Ya-yun ZHONG, Jun-nan HAO, and Yu-qing LIAO

PDF

Effect of Carbon Nanotubes on Anodic Properties of Ti/Ru-Ir-Sn Oxides
Feng LIAN, Yong-lei XIN, Bo-jiang MA, and Li-kun XU

PDF

Sodium Difluoro(oxalato)borate as An Electrolyte Additive to Improve the Electrochemical Performance of Graphite Anode
Yang-yang YAO, Dong-dong LIU, Li WANG, Xiang-ming HE, Jian-jun LI, and Ding ZHANG

Latest and Hot Paper

PDF

Latest and Hot Papers
ZHUANG ZHUANG and Lin Lin