•  
  •  
 

Volume 22, Issue 3 (2016) Special Issue for the Best Papers by the Award Winners in Electrochemistry

Articles

PDF

Recent Progress in Solid-state NMR Study of Electrode/electrolyte Materials for Lithium/sodium Ion Batteries
Gui-ming ZHONG, Zi-geng LIU, Da-wei WANG, Qi LI, Ri-qiang FU, and Yong Yang

PDF

Uniform Nanoshells for Functional Materials:Constructions and Applications
Shu-yi DUAN, Wei ZHANG, Jun-yu PIAO, An-min CAO, and Li-jun WAN

PDF

3, 4-Ethylenedioxythiophene Monomer as Safety-Enhancing Additive for Lithium Ion Batteries
Wei-xiao JI, Feng WANG, Jiang-feng QIAN, Yu-liang CAO, Xin-ping AI, and Han-xi YANG

PDF

Electrochemical and in situ X-ray Absorption Fine Structure Study of Li-Rich Cathode Materials
Meng-yan HOU, Hong-liang BAO, Ke WANG, Jian-qiang WANG, and Yong-yao XIA

PDF

The Electrochemical Behavior of Li+ in LiF-BaF2-LiCl Molten Salt System
Shao-hua YANG, Jun WANG, Xiao-hui LAI, and Hao-ran WANG

PDF

Developments of Photo-Assisted Fuel Cells
Ling-ling ZHANG and Shao-jun DONG

Latest and Hot Paper