•  
  •  
 

Volume 23, Issue 3 (2017) Special issue: 15th National Symposium on organic electrochemistry and electrochemical industry

Articles

PDF

Research Progresses of α-C€”H Bond Functionalizations under Electrochemical Conditions
Peng QIAN, Mei-xiang BI, Yu-kang WANG, Zheng-gen ZHA, and Zhi-yong WANG

PDF

Electrochemical Synthesis of Homoallylic Alcohols and Homoallylic Amines
Wei-qiang ZHONG, Xiang-hui LIANG, and Jing-mei HUANG

PDF

Preparations and Applications of IrSnOx Electrode in Electrochemical Synthesis of 2,5-dichlorophenol
Xiang-yu MA, Xu-guo TU, Rui-nan HE, Ya CHEN, Gui-sheng ZHU, Shou-yan SHAO, and Song CHEN

PDF

Electrochemical Deposition of Cr from Cr3+ in the Mixed Electrolyte of [BMIM]OAc/H2O
Wei LUO, Dong-fang NIU, Rong-bin DU, Jun-wei WANG, Zhu-qing WANG, Heng XU, and Xin-sheng ZHANG

PDF

Electrocatalysis of NanoTin Dioxide in the Battery Reaction of Zinc-Nitrobenzene
Xu-guo TU, Xiang-yu MA, Rui-nan HE, Xiao-juan WANG, Chen LING, Yun-xia SUN, and Song CHEN

PDF

Selective Direct Electro-Oxidation of C-H Bond
Yan-mei Liao, Qian-qian Wu, An-lun Zhang, Ying-hong Zhu, and Chun-an Ma

Guest Editors

Xin-Sheng Zhang,East China University
of Science and Technology
Email:xszhang@ecust.edu.cn

Cheng-Chu Zeng,Beijing University of
Technology
Email:zengcc@bjut.edu.cn

Cover Designer

Xiao-Quan LU,Northwest Normal
University
Email:luxq@nwnu.edu.cn