•  
  •  
 

Volume 24, Issue 5 (2018) Special Issue for the Best Papers of the Award Winners in Electrochemistry

Articles

PDF

Recent Advances in Non-Noble Metal Nanomaterials for Oxygen Evolution Electrocatalysis
Dan-dan ZHAO, Nan ZHANG, Ling-zheng Bu, Qi SHAO, and Xiao-qing HUANG

PDF

Recent Progress in Organic Redox Flow Batteries
Li-xing XIA, Hao LIU, Lin LIU, and Zhan-ao TAN

PDF

Research Progresses in Improvement for Low Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries
Yue-ru GU, Wei-min ZHAO, Chang-hu SU, Chuan-jun LUO, Zhong-ru ZHANG, Xu-jin XUE, and Yong YANG

PDF

Recent Advances in Continuous Models of Electrochemical Supercapacitors
Hao-tian LU, Jing-hong ZHOU, Guang-hua YE, and Xing-gui ZHOU

PDF

Electrodeposition of Cobalt from Eutectic-Based Ionic Liquid
Rostom Ali M., Sankar Saha S, and Ziaur Rahman Md

PDF

Synthesis of Keggin Polyoxometalates Modified Carbon Paste Electrode as A Sensor for Dopamine Detection
Peng-fei DONG, Na LI, Hai-yan ZHAO, Min CUI, Cong ZHANG, Ju-jie REN, and Xue-ping JI

PDF

Electrochemical Deposition of Cr from Cr(III)-Based [BMIM]HSO4 and NaOAc Electrolyte
De-ying LIU, Wei LUO, Wen-juan ZHANG, Shuo-zhen HU, Heng XU, and Xin-sheng ZHANG

Conference

Electrochemistry Calendar

Author Instructions

Latest and Hot Paper

PDF

Latest and Hot Papers
Dong-ping ZHAN

Guest Editor

Shi-Gang Sun,Xiamen University
Email:sgsun@xmu.edu.cn

Cover Designers

YAN Jia-wei,Xiamen University
Email:jwyan@xmu.edu.cn

MAO Bing-wei,Xiamen University
Email:bwmao@xmu.edu.cn