•  
  •  
 

Volume 28, Issue 1 (2022)

Reviews

PDF

Progress of Pt-Based Catalysts in Proton-Exchange Membrane Fuel Cells: A Review
Long Huang, Hai-Chao Xu, Bi Jing, Qiu-Xia Li, Wei Yi, and Shi-Gang Sun

Articles

PDF

A High-Performance Continuous-Flow MEA Reactor for Electroreduction CO2 to Formate
Pei-Xuan Liu, Lu-Wei Peng, Rui-Nan He, Lu-Lu Li, and Jin-Li Qiao

PDF

A Flexible Enzymeless Glucose Sensor via Electrodepositing 3D Flower-like CoS onto Self-Supporting Graphene Tape Electrode
Jiang Li, Zuo-Peng Li, Yun-Feng Bai, Su-Xing Luo, Yong Guo, Ya-Yan Bao, Rong Li, Hai-Yan Liu, and Feng Feng

PDF

Oxidative Efficiency of Ozonation Coupled with Electrolysis for Treatment of Acid Wastewater
Ze-You Hu, Feng-Yun Xiang, Ji-Qiang Mao, Ya-Lei Ding, and Shao-Ping Tong

Cover Designer

Jin-Li Qiao,Donghua University
Email:qiaojl@dhu.edu.cn