•  
  •  
 

Volume 6, Issue 2 (2000)

Articles

PDF

The Studies on Nanosized Materials for Lithium Ion Batteries
Hong LI, Jing-ze LI, Li-hong SHI, Guang-yan ZHU, Qing CHEN, Wei LU, Xue-jie HUANG, and Li-quan CHEN

PDF

Electrocrystallization Mechanism and Grain Sizes of Ni-W-B Alloy Eletrodeposits
Fang-zu YANG, Gang-min CAO, Xiao HU, Shu-kai XU, and Shao-min ZHOU

PDF

Determination of Kinetic Parameters of Enzyme-immunoelectrode for SEC Assay
Sa-Ying DONG, Xin-miao LIU, Yuan-zhi WANG, Guang-zhang CHEN, Ming-xiang LV, and Bo-yi TIAN

PDF

Technical Investigaton of Thin-film Plasticizing Lithium Ion Battery
Xin-ping AI, Xin-lin HONG, Quan-feng DONG, Sheng-xian LI, and Han-xi YANG

PDF

A Review on Impressed Current Anodes of Cathodic Protection for Underground Structures
Li-kun XU, Ting-yong WANG, Liang-qian QIAN Rong-chun YOU, and Guang-zhang CHEN

PDF

Study on Carbon from Pyrolyzing Phenol-formaldehyde Resin for the Negative Electrode of Li-ion Secondary Battery
Zhi-yuan TANG, Xin-guo ZHUANG, Yu-mei ZHAI, Jian-gang LI, Jian-jun XUE, and Chun-yan LIU

PDF

An Investigation on the Corrosion Potential Imaging at the Interface of Concrete/Reinforcing Bar in Corrosion Media
Rong-zong HU, Chang-jian LIN, Xiang ZHOU, Jian-guang TAN, and Xiong-chao ZHAO

PDF

Effects of Temperature on the Proton Diffusion of Doped Ni(OH)_2
Jian-hua LIU, Jing-wu YANG, and Zhi-yuan TANG

PDF

A Study for the Data Analysis of Electrochemical Noise with Wavelet Analysis
Hong-bo DING, Bao-Yun XIA, Zhong-xiao PAN, and Chang-jian LIN