•  
  •  
 

Volume 9, Issue 3 (2003)

Articles

PDF

Synthesis and Electrochemical Properties of K_2FeO_4
Ning ZHOU, Shi-hai YE, Yong-long WANG, Xue-ping GAO, Dong-feng LIN, Zuo-xiang ZHOU, and De-ying SONG

PDF

Fabrication of Scanning Micro Cl~- Probe and in Situ Imaging of Cl~- at the Interface of 2024 Al Aloy/Solution
Yu-Hua LIN, Min-Hua SHAO, Rong-Gang HU, Yan LI, Rong-Gui DU, and Chang-Jian LIN

PDF

Effect of Heat Laminating Aggregation Status of Polymer Lithium-ion Battery Cathode on Battery Performance
Ming-gang JIN, Quan-feng DONG, Ming-Sen ZHENG, Li HUANG, Hui-qun CAI, Jin-qua YOU, and Zu-geng LIN

PDF

Influence of Marine Organisms upon Corrosion of Steel Piling Systems
Jiunn-shyong Luo, Cliff Cliff, Rau Rau, and Kuei-Ching Chen

PDF

Study on Adsorption Behavior of Inhibitors on N80 Steel
Ai-kui LI, Guo-min Li, and Xing-peng GUO

PDF

The Mechanism of Electrocatalytic Reduction of Oxygen on Manganese Dioxide
Yu-liang CAO, Han-xi YANG, Xin-ping AI, and Li-fen XIAO

PDF

The Technique of Rare-earth Conversion Coatings on Aluminum Alloy
Jun-tao WANG, Jian-hua WU, and Guang-zhang CHEN

PDF

Study of Electrolyzed Pure Iron and RRR_H Method
Wei_min CAO, Ren-he YIN, Hui-gen YAN, Yi-bing ZHANG, and Ying-chun DAI