•  
  •  
 

Special Collection: AI for Electrochemistry

Protocols

PDF

Ohmic Drop Compensation in Electrochemical Measurement
Jia-Qi Chen, Xu-Xu Ye, Ling-Wen Liao, Zhen Wei, Mian-Le Xu, and Yan-Xia Chen

Reviews

PDF

Application of Artificial Intelligence to Lithium-Ion Battery Research and Development
Zhen-Wei Zhu, Jing-Yi Qiu, Li Wang, Gao-Ping Cao, Xiang-Ming He, Jing Wang, and Hao Zhang

Articles

PDF

Porous-Electrode Theory of Lithium Ion Battery: Old Paradigm and New Challenge
Xiao-xiao WANG, Zi-rui ZHOU, Qiang SHAN, Zeng-ming ZHANG, Jun HUANG, Yu-wen LIU, and Sheng-li CHEN

PDF

A Model for the Anodic Carbonization of Alkaline Polymer Electrolyte Fuel Cells
Qi-hao LI, Ying-ming WANG, Hua-long MA, Li XIAO, Gong-wei WANG, Jun-tao LU, and Lin ZHUANG

PDF

Multi-Scale Simulation Revealing the Decomposition Mechanism of Electrolyte on Lithium Metal Electrode
Yan-Yan Zhang, Yue Liu, Yi-Ming Lu, Pei-Ping Yu, Wen-Xuan Du, Bing-Yun Ma, Miao Xie, Hao Yang, and Tao Cheng

PDF

Intelligent Control Based on BP Artificial Neural Network for Electrochemical Nitrate Removal
Xin-Wan Zhang, Guang-Yuan Meng, Li-Qiang Fang, Ding-ming Chang, Tong Li, Jin-Wen Hu, Peng Chen, Yong-Di Liu, and Le-Hua Zhang