•  
  •  
 

Volume 11, Issue 3 (2005)

Articles

PDF

Surface and Sructure Investigations of Membrane Electrode Assembly in DMFC Lifetime Testing~*
CHENGXuan CHENGXuan, Cheng PENG, Meng-di YOU, Jing LIU, and Ying ZHANG

PDF

Surface-enhanced Raman Spectra of Cytosine Adsorbed on a Roughened Gold Electrode
Yuan-Fei WU, Jian-Feng LI, De-Yin WU, Bin REN, and Zhong-Qun TIAN

PDF

Study on theAdsortionProperty ofMDOPD onQ235 Steel
Jin-ying HUANG and Jia-shen ZHENG

PDF

Electrochemical Behavior and Determination of Curcumin
Ping WU, Wei CHEN, Ya-feng ZHANG, and Xin-hua LIN