•  
  •  
 

Volume 14, Issue 4 (2008)

Articles

PDF

Primary Study of Tiron as Active Materials for the Redox Flow Battery
Yan XU, Yue-hua WEN, Jie CHENG, Yu-sheng YANG, and Zi-li XIE

PDF

Study on the Texturization of c-Si Wafers by Different Kinds of Alkaline for Heterojunction Solar Cells
Yu-hua DOU, Yu-qin ZHOU, Mei-fang ZHU, Shuang SONG, Feng-zhen LIU, Jin-long LIU, and Zhan-jun ZHANG

PDF

Studies of Surface Diffusion in PEMFC Electrodes
Jiang-shui LUO, Jian CHEN, Bao-lian YI, Chuan-sin CHA, and Hua-min ZHANG

PDF

Preparation and Electrocatalystic Performance of Ir/C Catalyst for Ammonia Oxidation
Qing-mei KONG, Yi-ping HAN, Ling-Juan DENG, Tian-hong LU, and Ya-wen TANG

PDF

Direct Electrochemistry of Chloroperoxidase at GC Electrode Modified with SWNTs
Hong-xia ZHANG, Xia-qin WU, Wen-jing HOU, Wen XIE, Zhong-qing LU, Rong WANG, and He-xing LI

PDF

Preparation and Optical Transmission of the ZnO Nanorod Array Films
Feng YE, Jing-jing LI, Tong-tao WANG, Yong-liang WANG, Yun LIU, and Xin-dong WANG

PDF

Preparations of Composite Electrodes of Pt with H_xWO_3 and Catalytic Activity toward Oxygen Reduction Reaction
Pan-pan GUO, You-ju HUANG, Hong-yan YANG, Wei LI, Qing-long ZHANG, and Wei-shan LI

PDF

CeO_2/Pt Composite Electrodes and Their Catalytic Performance
Ying FU, Zi-dong WEI, Yong-chao FENG, Xin-li MA, Ming-jia LIAO, Chao LIAO, Jie ZHANG, and Huan ZHANG

PDF

Effect of CH_2Cl_2 on the Redox Behavior of Ferrocene in Ionic Liquid BmimPF6
Wei-wei JI, Li-qun XU, Dong-mei LI, Rong WANG, Xia-qin WU, and Zong-rang ZHANG

PDF

Electrochemical Properties of LaMg_(11)Zr+Ni Composite
Xin-chun YAN, Zi-li LIU, and Xin-bo LIU

PDF

EC-Pt/CNTs Glucose Oxidative Electrode
Jia-hua LIANG, Chun-mei ZHOU, and Hong-juan WANG

PDF

Corrosion Inhibition of Magnesium Alloy in 3.5% NaCl Medium by Tungstate
Ling-jie LI, Zhi-ming YAO, Jing-lei LEI, Dong-hai HE, Sheng-tao ZHANG, and Fu-sheng PAN

PDF

Voltammetric Determination of Iodate Ion in Table Salt by Carboxylic Carbon Nanotubes Modified Carbon Paste Electrode
Jun-hua LI, Fu-xing ZHANG, Jian-qiu WANG, Zhi-feng XU, Rong-ying ZENG, and yan YU

PDF

Electrochemical Behavior and Determination of Paracetamol on Activated Glassy Carbon Electrode
Bao-yu TAN, Fang LIAO, Xiao-Ying HE, Qing-tao ZHU, Jun HUA, and Xiao-li JIANG