•  
  •  
 

Volume 15, Issue 1 (2009)

Articles

PDF

Nano-Sn/Hard Carbon Composite as Anode Material for Lithium Ion Batteries
Bing-kun GUO, Jie SHU, Kun TANG, Ying BAI, Zhao-xiang WANG, and Li-quan CHEN

PDF

Mesoporous Carbon for High Power Supercapacitors
Bin XU, Lu PENG, Guo-qing WANG, Gao-ping CAO, Feng WU, and Yu-sheng YANG

PDF

Power Characteristics of the Energy Storage System Based on All-vanadium Solution
Jun-ping HU, Qi ZHANG, Xi YANG, Yi-ning SHI, Ming-sen ZHENG, Quan-feng DONG, and Zhao-wu TIAN

PDF

Preparation and Performance of the Thin-film LiBPON Electrolyte
Feng WU, Ya-dong LIU, Ren-jie CHEN, and Shi CHEN

PDF

Hydrothermal Preparation and Electrochemical Characterizations of Vanadate Compound NaV_2O_5 Crystals
Fang HU, Xing MING, Fei DU, Ying-jin WEI, Gang CHEN, and Chun-zhong WANG

PDF

Photoelectrochemical Properties of TiO_2 Nanoparticles
Jie QU, Ying LI, Qi-wei JIANG, and Xue-ping GAO

PDF

Electrooxidation Behaviors of TiB_2 as High Capacity Anodic Material in Neutral Aqueous Electrolytes
Ya-dong WANG, Xian-yong GUANG, Zhi-xin WANG, Xin-ping AI, and Han-xi YANG

PDF

Preparation and Electrochemical Performance of Li_3V_2(PO_4)_3
Hou-gang FAN, Tao JIANG, Chun-zhong WANG, Gang CHEN, and Ying-jin WEI

PDF

Electrocatalytic Reduction of Oxygen on Tungsten Carbide Electrode
Chun-an MA, Yun HUANG, Ying-hong ZHU, and Zhao-yang CHEN

PDF

Effect of IrCo Intermediate Layer on Electrochemical Property of RuTiSn Anode
Yan ZHAO, Gui-chang LIU, Yong-lan LIAO, Wei-guang JI, and Shu-jun SONG

PDF

The Electrochemical Performance of NCF-sulfur Cathode
Chun-rong ZHAO, Zhong-bao YU, Wei-kun WANG, and Yu-sheng YANG

PDF

Electrosynthesis of 2,2-dimethylolpropionic Acid
Hong-Yan SUN and Zhen-Hai LIANG

PDF

Voltage Delay on Li/SOCl_2 and BCX Cells during Discharge
Shu-tao LIU, Yi-ping WU, Hong-hua GE, and Guo-ding ZHOU