•  
  •  
 

Volume 17, Issue 2 (2011)

Articles

PDF

Preparation and Performance of Carbon-coated Si/C Composites
Li-li Du, Quan-chao ZHUANG, Tao WEI, Yong-li CUI, Zhi SUN, and Shi-gang SUN

PDF

Hairpin Locked Nucleic Acids Probe Based Electrochemical Biosensor for Detection of BCR/ABL Fusion Gene
Hong-mei WANG, Li-qing LIN, Shao-huang WENG, Li-man WANG, Yin-huan LIU, and Xin-hua LIN

PDF

Synthesis and Catalytic Property of Flaked Spindle-like CuO Nanocrystals
Jian-feng FAN, Li-qing LI, Yu-feng HUANG, and Lou-zhen FAN

PDF

Investigation of Supercapacitors Based on Polyvinyl Alcohol Hydrogel-Polymer Electrolyte
Kai-qing XU, Leq-ing FAN, Ji-huai WU, Qing LENG, Xin ZHONG, Jian-ming LIN, Miao-liang HUANG, and Zhang LAN

PDF

Detection of Acute Promyelocytic Leukemia PML/RARα Fusion Gene Using Graphene Modified Glassy Carbon Electrode
Zhi-xian LIAN, Guang-xian ZHONG, Kun WANG, Ai-lin LIU, Xin-hua LIN, and Yuan-zhong CHEN

PDF

Electric Vehicles and Power Batteries
Xin-Ping AI and Han-Xi YANG

PDF

Effects of Additives on the Electrochemical Behaviors of Zn Electrode in Alkaline Solutions
Shu-na HONG, Hai-bin LIN, Zuo-jian SU, He-bing ZHOU, Man LIANG, and Wei-shan LI

PDF

Preparation and Electrocatalytic Activity of the Pt/WC/TiO2 Composites
Chun-An MA, Bin YU, Mei-Qin SHI, and Xiao-Ling LANG

PDF

Comparison of Catalytic Performance on Different Materials Supported Pd Catalysts for Formic Acid Oxidation
Su-dong YANG, Yan-yu LIANG, Zhu-liang WEN, Qi-jun SONG, and Xiao-gang ZHANG

PDF

Electrochemical Capacitive Performance of Mesoporous Carbon Based Co-Ni Oxides
Zhen-Sheng YANG, Ling-Bin KONG, Li DENG, Yong-Chun LUO, and Long KANG

Communication

Research Notes

PDF

Study on Direct Electro-Oxidation of Anisaldehyde
Lin-lin Wu, Ying-hong Zhu, Shan-shan Li, Hong-yan Zeng, and Chun-an Ma

PDF

Capacitance Behaviors of Ti/Ru0.1Ti0.1Sn0.8O2 Electrodes
Hai-Yan CHEN, Yan-Qun SHAO, and Dian TANG