•  
  •  
 

Volume 17, Issue 3 (2011) Special Issue of Chemo/Biosensing Technology(Editor: Professor ZHANG Zong-rang)

Articles

PDF

Study on the Fluorescent Carbon Nanodots with Electrochemical Methods
Bao-ping QI, Yan-min LONG, Lei BAO, Cui LIU, Zhi-ling ZHANG, and Dai-wen PANG

PDF

Brief Introduction to Metal Corrosion and Protection
Hou-Yi MA, Cong-Ying CUI, and Ting CHEN

PDF

Effects of Graphene on Electrochemical Behaviors of Ni(OH)2 as Supercapacitor Material
Zhen-zhen ZHAO, Wen-bin NI, Neng-yue GAO, Hong-bo WANG, and Jian-wei ZHAO

PDF

Surface Diffusion of Adsorptive Species on Gold Nanoelectrodes
Bao-fa SU, Wei WANG, Dong-ping ZHAN, Bin REN, and Zhong-qun TIAN

PDF

Synthesis of LiMnPO4/C Used as Cathode Material for Lithium Ion Batteries
Xin YANG, Xue-Wu LIU, Gui-Chang LIU, Zhi-Cong SHI, Xin LI, and Guo-Hua CHEN

PDF

Photogenerated Cathodic Protection of Stainless Steel
Cheng-Gang LIN, Ze-Quan LIN, Jing LI, and Chang-Jian LIN

PDF

Corrosion Characteristics of Galvanized Flat Steel for Power Grounding in NaCl Solution Medium
Yong LI, Gao-Lin WU, Bang-Fei DENG, Ping YANG, Xue-Ming LI, and Qing-Bin ZONG

PDF

Electrochemical performances of C-coating and Co-doping LiFePO4
Ying BAI, Jue-Ming YANG, Chun-Bo QING, and Wei-Feng ZHANG

Communication

PDF

Electrochemical Performance of Tin Dioxide/Carbon Xerogel Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
Xiao-Jing LIU, Lin-Lin QIN, Yi-Ning SHI, Ming-Sen ZHENG, and Quan-Feng DONG

Research Notes

PDF

Applied Study of Electrochemical Potentiokinetic Reactivation Method
Xiao-Qin ZHA, Jian LIANG, Xin-Yao ZHANG, Ya-Jun ZHANG, and Li-Juan ZHANG