•  
  •  
 

Volume 18, Issue 1 (2012)

Review

Articles

PDF

Dissolved Oxygen Seawater Battery with Electrochemical Capacitance
Hai-Bo XU, Yong-Hong LU, Wei ZHANG, Yan-Ting YU, Chuan-Wei YAN, Ya-Ping SUN, Lian ZHONG, Jian-Guo LIU, Yi ZHENG, Bing HAN, and Yong-Liang WANG

PDF

Synthesis and electrochemical performance of xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3 composites
Ping-Ping MA, Zhi-Jian LIU, Jian-Hua XIA, Yu CHEN, Pu HU, Zhi-Chao LU, and Ding-Guo XIA

PDF

Preparation and Characterization of MnO/TiN Anode for Lithium Ion Batteries
Gao-Jie XU, Hai-Yan YANG, Peng-Xian HAN, Li-Xue ZHANG, Ke-Jun ZHANG, Chuan-Jian ZHANG, Yu-Hua FAN, Cai-Feng BI, and Guang-Lei CUI

PDF

Electrochemical Fabrication of the Ordered Polyaniline Nanowires Array
Yan-Xin GAO, Li-Chao SUN, Su-Yuan XIE, and Kang SHI

PDF

Electrochemical Characterization of (PhMgCl)2-AlCl3/Mixed Ether Electrolytes
Fei-Fei WANG, Yong-Sheng GUO, Jun YANG, Li-Yan-Na NU, and Jiu-Lin WANG

PDF

Electrochemical Behavior of Imidacloprid
Jie-Qiong WANG, Wang ZHANG, Ming CHEN, and Guo-Wang DIAO

PDF

Electrocatalytic Study of Pseudomonas Aeruginosa BTE-1 Strain
Ping ZHOU, En-Ren ZHANG, Li ZHOU, Guo-Wang DIAO, and Jun-Le NIU

Communication